ADWISE Visuals – obchodní podmínky a licenční smlouva

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
ADWISE s.r.o.
Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9, Česká republika
IČ: 25704222,
DIČ: CZ25704222
visuals@adwise.cz
e-shop: adresa e-shopu
(dále také „Poskytovatel“)
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy (dále jen „Licenční smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na www.adwise.cz
 • 1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy. Licenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
 • 1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 1.4. E-shop www.adwise.cz není určen pro osoby mladší 16-ti let. Osoba mladší 16-let může eshop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

2. POPIS SLUŽBY

 • 2.1 Obchodní podmínky se týkají nabytí licence k Software Poskytovatele v souladu s Licenční smlouvou. „Software“ znamená vizualizační prvek ADWISE Roadmap pro Microsoft © Power BI ©, distribuovaný, publikovaný nebo jinak zpřístupněný poskytovatelem na svých webových stránkách nebo kdekoli jinde (ve formě, mimo jiné CSS / PNG / JPG / JavaScript souborů) a veškerý jejich obsah, včetně souvisejících aktualizací poskytovatele nebo třetích stran, dále upravené verze, aktualizace, doplňky a kopie Software Poskytovatele (dále jen Software). Software zahrnuje také uživatelské a technické pokyny a manuály a další dokumentaci, které jsou zveřejněny Poskytovatelem.
 • 2.2 Software slouží k vytváření vizualizací v prostředí Microsoft © Power BI ©.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 3.1. Nabyvatel provádí objednávání Software bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 3.2. Při objednávání Software je Nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Nabyvatelem při objednávání Software jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 • 3.3. Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelské rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 3.4. Veškerá prezentace Software umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Software, a to včetně uvedení licenčních poplatků a období platnosti licence. Licenční poplatky Software jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Licenční poplatky a doby platnosti licence platí po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.6.Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nabyvatel sám.
 • 3.7. Software je distribuován elektronickou formou na www.adwise.cz nebo individuálně jako instalační balíček na základě individuální dohody s Nabyvatelem. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků a/nebo nástrojů elektronické distribuce v souvislosti s dodáním Software Nabyvateli si hradí Nabyvatel sám.
 • 3.8. Pro objednání Software vyplní Nabyvatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 • 3.9. Před odesláním objednávkového formuláře je Nabyvateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatele považovány za správné.
 • 3.10. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Nabyvatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou či telefonicky).
 • 3.11. Smluvní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem vzniká způsobem a v termínech uvedených v Licenční smlouvě.

4. REKLAMACE

 • 4.1. Reklamace, zejména neposkytnutí licenčního klíče v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím digitálního obsahu, vady bránící jeho užití zákazníkem, Nabyvatel uplatní u Poskytovatele bez prodlení, a to písemně na adrese ADWISE s.r.o., Sokolovská 979/209, 190 00, Praha 9 nebo e-mailem na adrese visuals@adwise.cz.
 • 4.2. Reklamace jsou posuzovány Poskytovatelem do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že vyřízení reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude zákazník prodávajícím informován.
 • 4.3. Nevznese-li při uplatnění reklamace Nabyvatel jiný nárok, zavazuje se Poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou Nabyvatele.
 • 4.4. Není-li toto možné nebo požádá-li o to Nabyvatel při uplatnění reklamace, vrátí mu Poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazené licenční poplatky.

5. OCHRANA INFORMACÍ A ÚDAJŮ a ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 5.1. Svou informační povinnost vůči Nabyvateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Nabyvatele v souvislosti s udělením licence k užití Software, pro účely jednání o poskytnutí této licence a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu Politika ochrany osobních údajů.
 • 5.2. Nabyvatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo Nabyvatele. Svou informační povinnost vůči Nabyvateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Nabyvatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu Politika ochrany osobních údajů.
 • 5.3. Nabyvatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Nabyvatele, může Nabyvatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • 6.1. Poskytovatel není ve vztahu k Nabyvateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 6.2. Vyřizování stížností zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy visuals@adwise.cz a webového formuláře na www.adwise.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Nabyvatele zašle prodávající na elektronickou adresu Nabyvatele.
 • 6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem.
 • 6.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 6.5. Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6.6. Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 6.7. Pokud vztah založený Licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • 6.8. Licenční smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a je přístupná na vyžádání.

7. DORUČOVÁNÍ

 • 7.1. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování ADWISE s.r.o., Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9, Česká republika, adresa elektronické pošty visuals@adwise.cz.
 • 7.2. Nabyvateli může být doručováno na elektronickou adresu Nabyvatele, kterou uvedl při objednávce.

 

LICENČNÍ SMLOUVA

 
ADWISE s.r.o.
Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9, Česká republika
IČ: 25704222,
DIČ: CZ25704222
(dále také „Poskytovatel“)
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Následující Licenční smlouva s koncovým uživatelem a podmínky poskytovaných služeb představují smlouvu mezi vámi (dále jen „Vy“) a Poskytovatelem a stanovuje podmínky pro užití Software.
 • 1.2. Software je licencovaný, neprodejný, Vaše používání Softwaru se řídí ujednáními v této smlouvě.
 • 1.3. Stažením nebo používáním Software souhlasíte s touto smlouvou a ujednáními v ní uvedenými a budete Software používat dle podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s touto smlouvou.
 • 1.4. Nesouhlasíte-li s podmínkami uvedenými v této smlouvě, nepoužívejte tento software.

2. VÝKLAD POJMŮ

 • 2.1. „Software“ znamená vizualizační prvek NÁZEV KOMPONENTY pro Microsoft © Power BI ©, distribuovaný, publikovaný nebo jinak zpřístupněný poskytovatelem na svých webových stránkách nebo kdekoli jinde (ve formě, mimo jiné CSS / PNG / JPG / JavaScript souborů) a veškerý jejich obsah, včetně souvisejících aktualizací poskytovatele nebo třetích stran, dále upravené verze, aktualizace, doplňky a kopie Software Poskytovatele (dále jen Software). Software zahrnuje také uživatelské a technické pokyny a manuály a další dokumentaci, které jsou zveřejněny Poskytovatelem.
 • 2.2. „Nabyvatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která nabývá licenci dle této smlouvy.
 • 2.3 „Uživatel“ je zejména, nikoli však výlučně, osobou s přístupem k Software Poskytovatele, která využívá Software Poskytovatele ke tvorbě obsahu, zejména přehledů, dashboardů, sestav, aplikací nebo jakýchkoli jiných softwarových objektů spravovaných Nabyvatelem, které zahrnují Software.
 • 2.4. „Licence Bezplatná“ je licence udělená Poskytovatelem Nabyvateli, a opravňuje Nabyvatele užít Software v souladu s touto smlouvou pro 1 (jednoho) Uživatele, přičemž Software je doplněn o viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele.
 • 2.5. „Licence Zkušební“ je licence udělená Poskytovatelem Nabyvateli, a opravňuje Nabyvatele užít Software v souladu s touto smlo uvou pro 1 (jednoho) Uživatele, přičemž Software neobsahuje viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele. Doba trvání této licence je omezena dle odstavce 3.6. Po uplynutí doby dle odstavce 3.6. se Software doplní o viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele.
 • 2.6. „Licence Standard“ je licence udělená Poskytovatelem Nabyvateli, a opravňuje Nabyvatele užít Software v souladu s touto smlouvou pro 1 (jednoho) Uživatele, přičemž Software neobsahuje viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele. Doba této licence je omezena na dobu dle odstavce 3.6. Po uplynutí doby dle odstavce 3.6. se Software doplní o viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele.
 • 2.7. „Licence Enterprise“ je licence udělená Poskytovatelem Nabyvateli, a opravňuje Nabyvatele užít Software v souladu s touto smlouvou pro dohodnutý počet Uživatelů, přičemž Software neobsahuje viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele. Tato licence opravňuje Nabyvatele využít Software pro reporty publikované v rámci Power BI Service a/nebo Power BI Report Server. Doba této licence je omezena na dobu dle odstavce 3.6. Po uplynutí doby dle odstavce 3.6. se Software doplní o viditelné ochranné a identifikační prvky Poskytovatele.
 • 2.8. „Instalační balíček“ je sestavení Software pro účely instalace Nabyvatelem při udělení Licence Enterprise.
 • 2.9. „Licenční poplatek“ je poplatek za udělení Licence Standard a/nebo za udělení Licence Enterprise.
 • 2.10 „Faktura“ je daňový doklad vystavený poskytovatelem splňující náležitosti dle účetních a daňových zákonných předpisů.
 • 2.11 „Kontaktní údaje“ jsou údaje Nabyvatele, které jsou zpracovávány za účelem udělení licence k Software. Jejich zpracování je realizováno na základě souhlasu Nabyvatele licence.

3. LICENČNÍ PODMÍNKY

 • 3.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, Poskytovatel Vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosnou, omezenou (jak je stanoveno dále) licenci k využívání Software. Tato licence nesmí být převedena žádným způsobem ani bezúplatně, ani jako celek, ani z části na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
 • 3.2. Můžete si vytvořit neomezený počet záložních / archivních kopií Software za předpokladu, že vaše zálohy / archivní kopie nejsou nainstalovány ani použity na žádném počítači / pracovní stanici / serveru.
 • 3.3. Software a všechna související práva, včetně vlastnických práv, jsou vlastnictvím Poskytovatele ADWISE s.r.o., jejích poskytovatelů licencí nebo přidružených subjektů a jsou chráněna podle ustanovení mezinárodních smluv a podle všech použitelných národních zákonů.
 • 3.4. Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet objevit jakýkoli zdrojový kód, základní myšlenky, techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy Software.
 • 3.5. Doba platnosti licence podle této smlouvy začíná v případě:
  • Licence Bezplatná: Dnem přijetí této smlouvy instalací, kopírováním nebo jiným používáním Software.
  • Licence Zkušební: Dnem zaslání licenčního klíče Nabyvateli.
  • Licence Standard: Dnem zaslání licenčního klíče Nabyvateli.
  • Licence Enterprise: Dnem zpřístupnění instalačního balíčku Nabyvateli.
 • 3.6. Doba platnosti licence podle této smlouvy končí v případě:
  • Licence Bezplatná: Dnem ukončení používání Software.
  • Licence Zkušební: Uplynutím doby 30 dní od začátku platnosti licence. Po ukončení licence se licence mění na Licence Bezplatnou.
  • Licence Standard: Uplynutím doby, kterou Nabyvatel uhradil formou předplacených licenčních poplatků, od začátku platnosti licence. Po ukončení licence se licence mění na Licence Bezplatnou.
  • Licence Enterprise: Uplynutím doby, kterou Nabyvatel uhradil formou předplacených licenčních poplatků, od začátku platnosti licence. Po ukončení licence se licence mění na Licence Bezplatnou.
 • 3.7. Licence končí okamžitě, pokud se pokusíte obejít jakákoli technická ochranná opatření použitá v souvislosti se Software nebo jinak používáte Software způsobem porušujícím podmínky této smlouvy.
 • 3.8. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, nesmíte: půjčovat, pronajímat, pronajímat, sublicencovat, distribuovat nebo jinak převádět veškerý nebo jakoukoli část Software na třetí strany; odstranit nebo zničit veškerá vlastnická označení nebo šifrované licenční klíče, ochranné a identifikační prvky nebo podobná bezpečnostní opatření obsažená v Software nebo na něm umístěná.
 • 3.9. Pokud chcete vytvořit a dále distribuovat (včetně bezplatné distribuce) novou komponentu Power BI s využitím Software musí být s Poskytovatelem uzavřena samostatná licenční smlouva.

4. POPLATKY A PLATBY

 • 4.1. Licenční poplatky jsou hrazeny v případě:
  • Licence Standard: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay,
  • Licence Enterprise: bezhotovostně převodem na účet CZ2855000000000304921052, SWIFT: RZBCCZPP.
 • 4.2. Za Licenci Standard udělenou podle této smlouvy jste povinni zaplatit licenční poplatek ve výši, měně, splatnosti a na dobu dle cenových podmínek zveřejněných na webu www.adwise.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši všech poplatků a sazeb, avšak nikoli zpětně.
 • 4.3. Za Licenci Enterprise udělenou podle této smlouvy jste povinni zaplatit licenční poplatek ve výši, měně, splatnosti a na dobu dle cenových podmínek, které s Vámi budou dohodnuty individuálně.
 • 4.4. Kromě plateb poplatků stanovených v této smlouvě jste povinni uhradit také příslušné daně nebo cla, včetně daně z přidané hodnoty.
 • 4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek Nabyvatele uhradit licenční poplatky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 • 4.6. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení licenčních poplatků ještě před odesláním licenčního kódu Nabyvateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.7. Případné slevy z licenčních poplatků poskytnuté Poskytovatelem Nabyvateli nelze vzájemně kombinovat.

5. DODÁNÍ

 • 5.1. Software s licencí Licence Bezplatná je dostupný na Microsoft AppSource a Microsoft OfficeStore.
 • 5.2. Software s licencí Licence Zkušební, s licencí Licence Standard je dostupný na www.adwise.cz.
 • 5.3. Software s licencí Licence Enterprise je distribuován jako instalační balíček na základě individuální dohody s Nabyvatelem.
 • 5.4. Licenční klíč pro Licence Zkušební a Licence Standard bude Nabyvateli zaslán v termínu 14-ti dnů od objednání příslušné licence na e-mailovou adresu zadanou při nákupu licence na www.adwise.cz.
 • 5.5. Instalační balíček pro Software s licencí Licence Enterprise bude Nabyvateli distribuován v termínu 14-ti dnů od objednání příslušné licence.
 • 5.6. Požádá-li o a odsouhlasí-li Nabyvatel v objednávce zaslání licenčního klíče nebo distribuci instalačního balíčku v dřívějším termínu, bude mu klíč nebo instalační balíček zaslán nebo distribuován do 1 dne od termínu zaslání licenčního klíče nebo od termínu distribuce instalačního balíčku požadovaného v objednávce příslušné licence.
 • 5.7. Faktura bude Nabyvateli zaslána do 3 dnů od zakoupení příslušné licence na e-mailovou adresu zadanou při nákupu licence na www.adwise.cz.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 6.1. V případě, že licenční klíč nebo instalační balíček k Software byl zaslán nebo distribuován Nabyvateli na základě požadavku a souhlasu Nabyvatele v dřívějším termínu než v termínu 14-ti dnů od objednání příslušné licence, nemůže Nabyvatel odstoupit od Licenční smlouvy.
 • 6.2. V případě, že Nabyvatel neodsouhlasí zaslání licenčního klíče nebo instalačního balíčku dříve, než v termínu 14 dní od objednávky příslušné licence, může Nabyvatel ve lhůtě 14 dnů od objednávky od Licenční smlouvy odstoupit. Odstoupení Nabyvatel realizuje prostřednictvím formuláře na adrese www.adwise.cz nebo zasláním písemného odstoupení na kontaktní e-mailovou nebo poštovní adresu Poskytovatele.
 • 6.3. V případě odstoupení dle odstavce 6.2 vrátí Poskytovatel do 14 dnů Nabyvateli jím uhrazené licenční poplatky.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

 • 7.1. Licence k používání Software a tato smlouva končí okamžitě po uplynutí termínů uvedených v odstavci 3.6. nebo v odstavci 3.7.
 • 7.2. Licence k užití software končí kdykoli zničením Software a dokumentace spolu se všemi kopiemi v jakékoli formě.
 • 7.3. Poskytovatel má právo na jednostranné ukončení licence k užití Software a na jednostranné ukončení této smlouvy s okamžitým účinkem podáním písemného oznámení, v případě, že jste neuhradili jakoukoli platbu podle této smlouvy po dobu delší než 14 dní a neprodleně neuhradili tuto platbu ihned po obdržení příslušné upomínky od Poskytovatele.

8. SBĚR A POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A ÚDAJŮ

 • 8.1. Instalací a používáním Software souhlasíte s tím, že Poskytovatel může ukládat vaše fakturační a kontaktní údaje spolu s informacemi o licencovaných uživatelích.

9. VLASTNICTVÍ A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

 • 9.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám tato smlouva neuděluje žádná vlastnická práva pro Software nebo jakékoli právo používat, kopírovat, převádět, upravovat nebo zveřejňovat veškerý nebo jakoukoli část Software, s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě.
 • 9.2. Všechna práva, právní tituly, oprávněné zájmy týkající se Software a know-how, které vyvíjí Poskytovatel ADWISE s.r.o. v souvislosti s tímto Software, včetně jakýchkoli vylepšení, aktualizací nebo úprav Software, zůstanou vždy majetkem Poskytovatele.
 • 9.3. Zdrojový kód a související dokumentace Software jsou cenná obchodní tajemství a důvěrná informace Poskytovatele. Souhlasíte, že budete plně dodržovat své povinnosti stanovené v této smlouvě.

10. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

 • 10.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software je poskytován „tak, jak je“, a Poskytovatel ani žádný z jeho poskytovatelů licence nebo partnerů nenese žádné záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel a/nebo že Software neporuší žádná práva třetích stran.
 • 10.2 Poskytovatel nebo jeho poskytovatelé licencí nebo partneři neposkytují žádnou záruku, že funkce obsažené v Software splní vaše požadavky, nebo že provoz Software bude nepřetržitý nebo bezchybný. Poskytovatel a jeho poskytovatelé licencí se zříkají veškeré odpovědnosti z toho vyplývající. Přebíráte veškerou odpovědnost za dosažení svého zamýšleného výsledku pro instalaci, použití a výsledky z nich získané.
 • 10.3. Poskytovatel odpovídá pouze za přímé škody způsobené v důsledku užití Software. Náhrada škody je omezena výši uhrazeného licenčního poplatku. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé škody.
 • 10.4. Poskytovatel není povinen převzít odpovědnost za nároky vznesené jakoukoli třetí osobou, pokud jste užili Software v rozporu s touto smlouvou, nebo jste jinak porušili podmínky stanovené v této smlouvě.
 • 10.5. Odpovídáte za škody a náklady vzniklé přímo nebo nepřímo z Vašich jednání a opomenutí při používání Software a / nebo za Vaše porušení této Smlouvy.
 • 10.6. Jste odpovědní za dodržování podmínek užití a užívání Software třetích stran dle příslušných licenčních ujednání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Smlouva se řídí právem České republiky.
 • 11.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a Poskytovatelem týkající se Software a nahrazuje veškerou předchozí ústní nebo písemnou komunikaci, návrhy a prohlášení týkající se Software.
 • 11.3. Nemáte právo postoupit nebo jinak převést svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy s výjimkou písemného souhlasu Poskytovatele.
 • 11.4. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, zůstanou všechna ostatní ustanovení platná, pokud taková platnost nebude mít za následek zmaření účelu této smlouvy.
 • 11.5. Žádná změna této smlouvy není závazná, pokud nebude učiněna písemně a nebude schválena řádně zmocněným zástupcem každé strany. Neschopnost kterékoli strany vymáhat jakékoli právo vyplývající z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy druhou stranou nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli práva s tím spojeného pro následné porušení tohoto ustanovení nebo jiného práva podle této smlouvy.
 • 11.6. Poskytovatel vás může požádat o poskytnutí důkazu o počtu uživatelů, kteří užívají Software ve vaší společnosti a o způsobu užití Software ve vaší společnosti.
 • 11.7. Poskytovatel může umístit logo a název vaší společnosti na webové stránky, které provozuje, pokud nebude dohodnuto jinak.

Další informace

Základní informace a cenové plány | Uživatelská příručka | FAQs | Ochrana osobních údajů