ADWISE RoadMap – Uživatelská příručka

Nejnovější verzi nápovědy naleznete na anglické verzi stránek.

Instruktážní video (v1.5.0) – anglicky

Verze 1.5.0 dostupná od 28. září 2020. Vizuál se v Power BI automaticky updatuje. Všechny změny viz ChangeLog (EN).

Nápověda (v1.0.0)

Adwise RoadMap je vizuální komponenta pro Microsoft Power BI. Je vhodná pro prezentaci celkového pohledu na časové plány – konkrétně na jejich fáze a klíčové milníky. Vizuál není skrolovací. Všechna vyfiltrovaná data budou ve vizuálu zobrazena (roztažena na 100% jeho výšky a šířky).

Mapování dat

Pro rychlejší seznámení se s funkčností a mapováním dat ve vizuálu můžete použít tyto demo soubory: .pbix soubor s příkladem roadmapy a .xlsx soubor s podkladovými daty.

Níže uvedená tabulka a schéma znázorňují, jak se mapují zdrojová data na pole vizuálu.

Pro správné propojení dat s vizuálem je potřeba namapovat každé povinné pole vizuálu na jedno z polí (sloupců) zdrojových dat s odpovídajícím významem. Pro porozumění je praktický význam polí vizuálu znázorněný na obrázku pod tabulkou. Pokud vaše zdrojová data neobsahují všechna povinná pole vizuálu, přečtěte si doplňkové informace pod tabulkou. Některé sloupce zdroje lze ve vizuálu použít i vícekrát. Ujistěte se, že formát vašich zdrojových dat odpovídá vyžadovanému formátu vizuálu (uvedený ve sloupci „Obsah“).

Formátovací možnosti

Bars (Pruhy)

Pruhy, či fáze lze nastavit v poli „Details“ a poli „Type“ = Phase (nebo jakýkoli jiný text než Milestone). Základní možnosti formátování pro pruhy a fáze v Roadmapě:

Show On/Off – zapne/vypne pruhy

Space (% of full height) – mezery mezi pruhy (když jsou milníky zapnuty (viditelné): 0 znamená žádné mezery, 50 výška pruhů shodná s mezerami, 100 žádné pruhy; když jsou milníky vypnuty: 0 žádné mezery, 100 výška pruhů shodná s mezerami, 200 žádné pruhy)

Show Text On/Off –zobrazuje text / obsah z polí v “Details”

Font Family – typ písma

Font Size – velikost písma

Font Style – normální/tučně/kurzíva(tučná kurzíva

Text Color – barva textu

On Text Overflow – určuje, co se stane, pokud je text delší než šířka pruhu (“Do nothing” – text může být delší než šířka pruhu, “Wrap text” – zalomí text, “Hide text” – text nebude zobrazen)

Show Tooltip in Text – zobrazuje text/obsah z pole “Description” pod textem/obsahem z pole “Details”

Tooltip Font Size – velikost textu (pro “Description”)

Tooltip Text Color – barva textu pro tooltip

Color by – určuje, jakým způsobem budou pruhy zabarveny (“Categories” – pruhy budou mít vlastní barvu pro každou hodnotu v poli kategorie “Category” viz “Category colors”; “Ranges” – barvy pruhů budou založeny na definovaných hodnotách v poli “Value”, viz “Bar color ranges”; “Groups” – stejná barva pro stejnou skupinu, barvy po skupinách, viz “Group colors”)

 

Milestones (Milníky)

Milníky nastavujete v poli „Details“ a poli „Type“ = Milestone. Roadmape umožňuje zobrazit milníky s těmito vlastnostmi:

Show Milestones On/Off – zapíná/vypíná milníky

Font Family – typ písma

Font Size – velikost písma

Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Show Date in Text – nastavuje, kde se ukáže obsah pole “StartDate” (“No” – u milníku není zobrazeno datum, “Right of text” – vpravo, Below text” – 2 řádky s textem a datumem)

Date Format – formát datumu: M – month (měsíc), D – day (den), Y – year (rok)

Guidelines when Milestones only – když jsou zobrazeny milníky, zobrazí horizontální mřížku pro každý řádek

Když jsou určeny kategorie milníků v poli “Category” (lze nastavit 3 kategorie milníků):

“Your milestone category” shape – značka milníku (“Diamond” – diamant; ”Triangle” – trojúhelník; ”Circle” – kruh; “Square” – čtverec)

“Your milestone category” color – výběr barvy značky milníku

Color by ranges On/Off – milníky mohou být zabarveny podle obsahu pole “Value”, viz “Milestone color ranges”

 

Left axis (Levá osa)

Levá osa zobrazuje obsah pole “Y axis” k pojmenování řádků Roadmapy. Řádky mohou být organizovány ve skupinách podle pole “Groups”.

Axis Width – šířka v pixelech (lze zvětšit za účelem zobrazení delších textů)

Font Family – typ písma

Font Size – velikost písma

Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Show Groups & Gridlines On/Off – zobrazuje popisky skupin a mřížku

Group Font Family – typ písma pro skupiny

Group Font Size – velikost písma pro skupiny

Group Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Grid for Group Labels On/Off – vypne/zapne ohraničení popisku skupiny

 

Time axis (Časová osa)

Zobrazuje důležité časové informace pro Roadmapu. Hlavní časová osa se nazývá „Ticking“. Sekundární časová osa – pro zobrazení dalšího časového kontextu – se nazývá „Additional“. Tick je značka začátku / konce intervalu na časové ose „Ticking“. Hlavní časová osa  je vždy zobrazena blíže k hraně grafu, když jsou obě časové osy zobrazeny na stejném místě (obě nahoře nebo obě dole). Tyto charakteristiky časových os jsou konfigurovatelné:

Position – určuje vertikální umístění obou časových os (“Both on top” – obě nahoře; “Both on bottom” – obě dole; “Bottom (tick) and top” – hlavní dole a sekundární nahoře; “Top (tick) and bottom” – hlavní nahoře a sekundární dole)

Ticking Label – jednotka pro popis časových značek

Ticking Interval – interval opakování značky na hlavní časové ose (od “Day” (den) to “Year” (rok); “Auto” – automatické nastavení podle nejmenšího počátečního data a nejzazšího koncového data)

Tick Label Position – pozice popisku časové osy (“On the line” – na mřízce; ”Between lines” – mezi linkami mřížky)

Tick Font Family – typ písma popisku časové osy

Tick Font Size – velikost písma popisku časové osy

Tick Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Nice Range On/Off – časová osa bude zaokrouhlena na celé jednotky podle “Nice Range Interval”, viz níže

Nice Range Interval – nejbližší interval pro zaokrouhlení počátečního a koncového data, např. pokud je nastaveno čtvrtletí, časová osa začne na začátku čtvrtletí nejbližšího k počátečním datům grafu a skončí na čtvrtletí nejbližšímu koncovým datům grafu

Show Additional On/Off – zobrazení vedlejší časová osy

Additional Label – jednotka pro popis časových značek na vedlejší časové ose

Additional Interval – interval opakování značky na vedlejší časové ose (od “Day” (den) to “Year” (rok); “Auto” – automatické nastavení podle nejmenšího počátečního data a nejzazšího koncového data)

Additional Label Position – pozice popisku vedlejší časové osy (“On the line” – na mřížce; ”Between lines” – mezi linkami mřížky)

Additional Font Family – typ písma vedlejší časové osy

Additional Font Size –velikost písma vedlejší časové osy

Additional Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Show Gridlines On/Off – mřížka bude zobrazena podle nastavení “Tick interval” a “Additional interval”

 

Tooltip

Zobrazuje data z pole “Details” a “Description” pod Roadmapou. Data se zobrazí pouze v případě, že je zobrazen a vybrán pruh nebo milník.

Tooltip On/Off – místo pro popisky bude vloženo pod Roadmapou (Roadmapa se adekvátně zmenší)

Tooltip Height – výška místa pro popisky pod Roadmapou v pixelech

Tooltip Font Family – typ písma

Tooltip Font Size – velikost písma

Tooltip Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

 

Group colors (Barvy skupin)

Zobrazuje všechny skupiny z pole „Group“ za účelem výběru barvy skupiny. K dispozici je maximálně 60 skupin.

“Your group” color – výběr barev v rolovacím menu

 

Category colors (Barvy kategorií)

Zobrazuje všechny kategorie z pole „Category“ za účelem výběru barvy kategorie.

“Your category” color – výběr barev v rolovacím menu

 

Milestone color ranges (Škála barev pro milníky)

Sekce specifikuje max 5 stupňů škály pro zabarvení milníků. Barva milníků se mění podle hodnoty pole “Value”.

Range 1-5 min – nastavení hodnoty pro minimum (>=)

Range 1-5 max – nastavení hodnoty pro maximum (<)

Range 1-5 color – výběr barev v rolovacím menu

 

Bar color ranges (Škála barev pro fáze)

Sekce nastavuje 5 stupňů škály pro zabarvení pruhů. Barva pruhů se mění podle hodnoty pole “Value”.

Range 1-5 min – nastavení hodnoty pro minimum (>=)

Range 1-5 max – nastavení hodnoty pro maximum (<)

Range 1-5 color – výběr barev v rolovacím menu

Out of Range color – výběr barvy pro pruh, jehož “Value” je mimo škálu stanovenou výše

 

Today Line (Čára Dnes)

Zobrazí svislou čáru pro aktuální datum (s textem, je-li požadováno).

Show On/Off – viditelnost čáry Dnes

Color – výběr barvy čáry

Style – styl čáry Dnes (“Solid” – plná; “Dotted” – tečkovaná; “Dashed” – čárkovaná)

Text – volitelný text pro čáru Dnes

Font Family – typ písma

Font Size – velikost písma

Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

Today Text Position – umístění textu vpravo/vlevo (“Left”; ”Right”), text se vždy zobrazí u horního okraje čáry

 

Target Line (Čára Libovolné datum/Čára cílová)

Zobrazí čáru pro libovolné datum (i s textem, je-li požadováno). Datum pro čáru musí být nastaveno předtím, než čáru zobrazíte. Text je umístěn automaticky tak, aby se nepřekrýval s textem čáry Dnes.

Show On/Off – viditelnost čáry Libovolné datum

Date – datum čáry

Color – výběr barvy

Style – styl čáry (“Solid” – plná; “Dotted” – tečkovaná; “Dashed” – čárkovaná)

Text – volitelný text

Font Family – styl písma

Font Size – velikost písma

Font Style – normální/tučně/kurzíva/tučná kurzíva

 

Další nastavení formátu

Stejné, jako ostatní Power BI vizuály (Title, Position, apod.)

 

Další informace

Základní informace a cenové plány | FAQ | Obchodní a licenční podmínky | Ochrana osobních údajů