ADWISE Visuals – Politika ochrany osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
ADWISE s.r.o.
Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9, Česká republika
IČ: 25704222,
DIČ: CZ25704222
visuals@adwise.cz
e-shop: www.adwise.cz
(dále také „Zpracovatel“)
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření licenční smlouvy k užití Software ADWISE RoadMap (dále jen Software), dále z důvodu poskytování relevantního obsahu na www.adwise.cz a z důvodů komunikace ohledně licenční smlouvy k užití Software a dalších služeb Zpracovatele.
 • 1.2. Bez poskytnutí osobních údajů uvedených v odst. 2.1. nelze v konkrétním případě udělit licenci k užití Software.
 • 1.3. Uzavření licenční smlouvy k užití Software je dobrovolné. Zpracovatel respektuje Vaše soukromí a uznává důležitost ochrany Vašich dat a informací o Vás shromážděných.
 • 1.4. Stažením nebo používáním Software souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu této politiky a v souladu s touto politikou.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 • 2.1 Osobními údaji, které zpracováváme jsou: Jméno, příjmení, email, adresa, společnost (firma), pracovní pozice, telefonní číslo, licenční klíč.

3. OPERACE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 • 3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme při uzavírání licenční smlouvy k Software, dále při Vašem prohlížení ADRESA ESHOPU a při komunikaci s Vámi ohledně licenční smlouvy a dalších služeb Zpracovatele.
 • 3.2. Komunikace za účely specifikovanými v odstavci 1.1. a / nebo v souvislosti s operacemi uvedenými v odstavci 3.1 se může realizovat telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty, SMS, webové stránky www.adwise.cz na uživatelském účtu konkrétního uživatele, a korespondenčně.

4. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • 4.1. Vaše osobní údaje dle odstavce 2.1 jsou v nezbytném rozsahu zpřístupněny výhradně osobám v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke Zpracovateli.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1. Spravujeme Vaše osobní údaje po dobu trvání licenční smlouvy k Software.
 • 5.2. Po ukončení licenční smlouvy k Software budou Vaše osobní údaje skartovány.

6. DALŠÍ INFORMACE

 • 6.1. Osobní údaje uvedené v odstavci 2.1 nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • 6.2. Osobní údaje uvedené v odstavci 2.1 jsou uchovávány výhradně v digitální podobě v zabezpečené databázi.

7. VAŠE PRÁVA

 • 7.1. Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelů zpracování osobních údajů. Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům.
 • 7.2. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • 7.3. Máte právo na to, abychom do 1 měsíce po ukončení licenční smlouvy k Software Vaše osobní údaje vymazali. Pokud by výmaz odporoval zákonným, daňově-právním nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování.
 • 7.4. Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • 7.5. Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.
 • 7.6. Máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • 7.7. Při kontaktu s námi emailem nebo poštou na kontaktu uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu uložíme Vámi sdělené informace (Vaše emailová adresa, Vaše jméno, případně adresa a telefonní číslo) za účelem zodpovězení Vašich dotazů. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, případně omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchování.

8. OCHRANA DAT V SOFTWARE

 • 8.1. Vaše data a informace se v samotném Software neukládají, nikam neodesílají ani nepoužívají pro jakýkoli jiný účel než vykreslení vizualizace v instanci Microsoft Power BI a pro účely související s uzavřením licenční smlouvy a obchodního vztahu se Zpracovatelem.
 • 8.2. Vaše data v Software se nesdílí s dalšími subjekty, pokud nejde o sdílení v rámci Platformy Microsoft Power BI, nebo sdílení přímo provedené uživatelem Software.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Pokud bude některé ustanovení této politiky považováno za neplatné, zůstanou všechna ostatní ustanovení platná, pokud taková platnost nebude mít za následek zmaření účelu této politiky.
 • 9.2. Tuto politiku můžeme upravit nebo aktualizovat buď z důvodu změn právních předpisů, nebo aby pokrývala nový vývoj na internetu nebo v naší provozní praxi. Pokud změníme tuto politiku ochrany osobních údajů, bude aktualizovaná verze odrážet tyto změny a budeme vás informovat o těchto změnách formou zveřejnění této politiky vhodnou formou.

Další informace

Základní informace a cenové plány | Uživatelská příručka | FAQ | Licenční podmínky